Фармацевтите на Зегин најстручни аптекари во Србија.

Image Фармацевтите на Зегин  најстручни аптекари во Србија.

Фармацевтите на Зегин  најстручни аптекари во Србија.

143 фармацевти се оценети како најстручни и најквалитетен кадар на ниво на цела Србија

Квалитетот и обемот на Аптеките  Зегин Фарм во кои е извршена првоерка на стручната работа , според контролата е покажано дека се одвива во склад со прописите и со современите достигнување во фармацевската наука и пракса и тоа благодарение на  долгогодишното искуство и добрата соработка со лекарите и постојаното следење на трендовите во фармацијат.

Во досегашната работа на аптеките не се пријавени несакни рекации на лекови, но сепак во аптеките постои посебен образец за пријавување на нескани реакции и фармацевтите се подготвени да дадат стручен совет за понатамошна примена на лекот.  

Зегин Фарм има добиено признанија од реномирани здравствени стручни установи од: Здружение на фарамцевти Војводина, Герантолошки центар Белград, Друштво на лекари Војводина,Здравствен Дом Парачин. Аптеките на Зегин Фарам многу често донира на социјални  загрозени категории.

Во нсока на поголема сручност Зегин и понатака ке продожи да ги прати сведските трендови како и да им овозможни подобро и поквалитетно здравје.