IMEDIS-EXPERT

Image IMEDIS-EXPERT

Единствен апарат само во поликлиниката „ЗЕГИН МЕДИКА“

Што е биорезонантна метода
Биорезонантна терапија (БРТ) е корекција на функциите на телото под влијание на електромагнетни осцилации на строго одредени параметри одговарајќи на одреден фреквентен спектар на акустични бранови. Може да влијае на клеточно ниво, како и на ниво на орган, систем на органи и цело тело.
Главната идеја за примена на резонанција во медицината е дека со правилен избор на фреквенција и форма на медицинско (електромагнетско) влијание можно е да се засили нормалната (физиолошка) и да се намали патолошката осцилација на човечкото тело.
Значи, влијанието на биорезонансот може да биде насочено како за неутрализација на патолошките, така и за враќање на физиолошките осцилации нарушени при патолошки осцилации.
Долгорочното искуство во работата на Центарот „IMEDIS“ во соработка со многу лекари и поликлиники покажало дека употребата на биорезонантната терапија кај одредени нозолошки форми е 3-4 пати поевтин отколку со обични средства, особено во случаите кога традиционалните лековити средства не се ефикасни или не може да се применат.

Апаратот IMEDIS-EXPERT е наменет за:
► Сегментална биоелектрична функционална дијагностика од биолошки активни зони;
► Електропунктна дијагностика од биолошки активни точки,
► Тест за вегетативна резонанца IMEDIS TEST; 
► Напреден тест за вегетативна резонанција; 
► Електропроцесна терапија;
► Адаптивна биорезонантна терапија;
► Електромагнетна и колор-терапија;
► Модулирана колор, инфрацрвена (IR) и ултравиолетова (УВ) терапија;
► Медицинско тестирање;
► Врши тематска, синдромска, нозолошка и локална (одредување степен на искривување на ‘рбетниот столб, синусите, забите) дијагностика;
► Примената на специјални препарати овозможува да се одредат биолошката возраст, електромагнетните и радиоактивните стресови, алергискиот стрес, нарушување на ацидобазниот статус, инсуфициенција на витамини и минерали во телото итн;
► Дијагностиката на сегментите е наменета за мерење електрични параметри на сегментите на телото (лева рака - лева нога, лева рака - глава лево, глава лево - глава десно, глава десно - десна рака, десна рака - десна нога, десна нога - лева нога, десна рака - лева рака), меѓусебно поврзани со внатрешните органи и ткива. Интегрални критериуми се користат за анализа на резултатите што овозможува да се оцени состојбата на организмот воопшто со одредување на степенот на стрес-реакција, тип на неспецифична реактивност на организмот, општ тонус на вегетативниот нервен систем итн.;
► Вградениот селектор за електронска медицина на апаратот содржи повеќе од шеесет илјади предмети на електронски аналози на хомеопатски препарати, органопрепарати, нозоди и алергени;
► Апаратот обезбедува колор-графичка и звучна индикација за пребарување и мерење на параметрите на BAP;

ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ НА УПОТРЕБА
► Индивидуализација на терапијата за секој конкретен пациент поединечно
► Реализација на брза, неинвазивна функционална дијагностика, откривајќи внатрешни интерконекции помеѓу болестите на органите и системите на организмот.
► Зголемување на ефикасноста во третманот на тешките и запоставени заболувања со влијание врз главната причина за болеста.
► Зголемување на неспецифичната отпорност на организмот од влијание на патогени фактори: инфективни, физички, хемиски.
► Третман на широк спектар на болести.
► Нема странични или негативни ефекти.