Për ne

Profile i Grupacionit Zegin Zinxhir-barnatorja e parë dhe më e madhe në Maqedoni
Aktivitetet themelore të barnatores Zegin e përfshijnë tregtinë e brendshme dhe të jashtme me barëra, para-barëra; mjete ndihmëse mjekësore; prodhime dietale, makro-biotike dhe kozmetike.
Kompania është një nga prodhuesit më të mëdhenj dhe më të suksesshëm të ilaçeve, me shumicë në Republikën e Maqedonisë, me infrastrukturë më të mirë dhe rrjet më të gjerë të shpërndarjes.
Në 22 vite nga ekzistimi i vet, ajo u bë lider në tregun maqedonas, me pjesëmarrje në treg prej 60%. Bashkëpunon me 400 barnatore në republikë, me Qendrat e klinikës dhe spitalet e përgjithshme.

ZEGIN FARM – SHKUP është zinxhir i 80 barnatoreve Zegin Farm filloi me punë në vitin 1993, veprimtaria e saj e deritanishme përbëhej prej shitjes me pakicë të barërave, para-barëra dhe mjeteve ndihmëse mjekësore, prodhime ushqimore, shtojca për ushqim, makro-biotikë dhe kozmetikë. Zegin Farm është lider në republikën e Maqedonisë për nga numri i klientëve të shërbyer, me pjesëmarrje në treg prej 62%. Prandaj, emri i “Margaritari farmaceutik në Maqedoni” është merituar me të drejtë.

ZEGIN MEDIKA, SHKUP, poliklinikë, Organizatë shëndetësore, poliklinika Zegin Medika, filloi me punë në vitin 1998. Si kontribut në sigurimin e pacientëve me barëra, gjithashtu qëllimi ynë ishte t’u mundësohet ndihmë profesionale për problemet e tyre shëndetësore. Zegin Medika i ofron shërbimet që vijojnë: kontrolle të përgjithshme me laborator bio-kimik, i dedikuar për analiza të përgjithshme bio-kimike, analizë komplete e gjakut, EKG, ultrazë abdominal dhe terapi osteoporoze.
ZEGIN INTERMEDIKA - Shkup
ZEGIN SHPEDICIONI – Shkup