МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за достава е достапна на територијата на целата држава и истата е бесплатна со нарачка над 1.500 денари.

Имате можност за избор на термин за достава.

 
Податоци за компанијата

Правно лице: Зегин Хелти Фуд ДОО Скопје
Даночен број: 4080014547108
Матичен број: 6987427

Сектор за онлајн продажба

тел. 072 310 690
mail: zeginonline@zegin.com.mk

Дирекција Зегин:

тел. 02 3241 600 

тел. 02 3115 600
mail: kontakt@zegin.com.mk