МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за достава е достапна само во Скопје и истата е бесплатна со нарачка над 501 денар

Политика на приватност

Оваа политика за приватност има за цел на јасен и транспарентен начин да ве информира за собирањето, употребата, чувањето и обработката на личните податоци на потрошувачите и корисниците на нашите услуги и продукти, посетителите на веб страната.

ШТО СЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Личен податок е секоја информација која што се однесува на Вас како физичко лице, на пример: име и презиме, единствен матичен број, телефонски број, податоци за локација, идентификатор преку интернет, податоци од финансиска природа како кредитна картичка за купување на одредени производи, односно личен податок е секоја информација преку која одредено физичко лице може да се идентификува директно или индиректно.

КОЈ Е ОДГОВОРЕН ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Обработката на Вашите лични податоци ја врши Зегин Хелти Фуд ДОО Скопје (во понатамошниот текст ЗЕГИН), со седиште на улица Благоја Стефковски бр. 2, Скопје.

Доставувањето на било каква информација или содржина од страна на Вас како субјект на личните податоци (во понатамошниот текст Корисник) е доброволно и е предмет на Условите за користење кои се составен дел на оваа Политика за користење и заштита на информациите (во понатамошниот текст "Политика").

Оваа политика на приватност се однесува само за zegin.com.mk и поддомените, а доколку е присутен линк кој поврзува со други веб страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страни.

Со Политиката се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се предмет на обработка. Ве молиме прочитајте ја Политиката и повремено проверувајте ја истата бидејќи го задржуваме правото да ја менуваме согласно нашите активности и настанати промени.

Со Вашата регистрација и најавување на нашата веб страна, изјавувате дека сте запознаени и согласни со содржината на нашата Политика на приватност.

ЧИИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СОБИРАМЕ?

Ние можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица:

 • Посетители на нашата интернет страна www.zegin.com.mk, потенцијални потрошувачи и
 • Потрошувачи

КОИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ГИ ПРИБИРАМЕ?

Контакт податоци: име, презиме, телефонски број, е-пошта, адреса за достава.

Податоци за корисничкиот профил: корисничко име и лозинка, направени нарачки, преференци.

Податоци од финансиска природа: Податоците од финансиска природа како што се бројот на кредитната картичка, видот на кредитната картичка, дата на истекување на кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат обработувани исклучиво од страна на НЛБ Тутунска Банка.

Кога како начин на плаќање ќе изберете плаќање со платежна картичка, наплатата ќе биде процесирана преку порталот за наплата од платежни картички на НЛБ Тутунска Банка којшто користи најнова технологија за заштита на Вашите податоци. За безбедноста и обработката на податоците Ве охрабруваме да се информирате на нивната веб страна.

Вашите лични податоци ние ги обработуваме во согласност со позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

ОД КАДЕ СЕ СОБИРААТ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Личните податоци се собираат директно од вас, кога се регистрирате како корисник, кога рализирате нарачки, кога се согласувате за добивање на маректинг понуди (newsletter), преку Вашето користење на нашата веб страна, преку нашиот email: zeginonline@zegin.com.mk  или кога на друг начин комуницирате со нас.

ЗА КОЈА ЦЕЛ ГИ КОРИСТИМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

 • Реализација на нарачката, платежните трансакции, доставување на продуктите, враќање на продуктот и средствата, решавање на поплаки на сигурен и ефективен начин
 • Податоци за нарачката и плаќањата може да се користат за маркетинг и бизнис развој, анализа, детектирање на измами и кражби во врска со онлајн продажбата согласно законските прописи
 • Доставување на директни маркетинг понуди, информации за попусти, преку емаил и текст пораки, телефон или преку пошта
 • За оптимизирање на онлајн корисничкото искуство, персонализирани маркетинг пораки и промоции кои се резултат на алгоритамска анализа и предвидување на преференци, интереси и однесувања
 • За истражување и следење на однесувањето на Корисникот, неговите навики и интереси, за да се анализира ефикасноста на рекламирањето, заради статистички цели и заради подобрување на понудените услуги.  За оваа цел може да користиме Google Analytics. Зегин може да ги обработува овие информации во персонализирана форма заедно со други информации за Корисникот што тој ги доставил при регистрацијата.

ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Вашите лични податоци се користат за реализација на нарачка и плаќање за добивање на продукт или услуга за цели на исполнување на обврски кои произлегуваат од исполнување на договор.  

Личните податоци за добивање на информации за понуди, вршење на маркетинг активности, се обработуваат врз основа на Ваша согласност.

КОЈ МОЖЕ ДА ИМА ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИТЕ?

Вашите лични податоци може да бидат споделени во рамки на групацијата на ЗЕГИН ако тоа е потребно за исполнување на целта. Воедно, личните податоци ќе бидат споделени со даватели на услуги кои извршуваат услуги за нас, поврзани со релизација на нарачката и плаќањето, маркетинг агенции врз основа на склучен договор. Личните податоци може да бидат споделени на независни трети страни, како банки и платежни финансиски институции, електрокомуникациски оператори, компании за поштенски услуги, маркетинг партнери како и надлежни инстутуции кои имаат законски овластувања кои може да ги користат личните податоци за свои цели.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Личните податоци нема да се пренесуваат во трети држави надвор од Европската Економска заедница.

КОЛКУ ВРЕМЕ ЌЕ СЕ ЧУВААТ ПОДАТОЦИТЕ?

Вашите лични податоци нема да се чуваат подолго од што е потребно да се исполнат целите на исполнување на нашите договорни обврски.

Податоците за маркетинг цели ќе се избришат ако го затворите корисничкиот профил и активно ја повлечете согласноста за добивање на маркетинг понуди и комуникација. Доколку имате прашања во однос на повлекувањето на согласноста, слободно контактирајте не преку податоците на нашиот Офицер за заштита на лични податоци.

Личните податоци може да се чуваат подолго ако сме обрзани со законските прописи за сметководство, даноци и заштита на потрошувачите.

КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Кога ја посетувате нашата веб страна, ЗЕГИН може на Вашиот уред, компјутер, таблет или мобилен телефон да постави колачиња, со цел да се подобри функционалноста на нашата веб страна. Колачиња се мали текстуални датотеки кои се сместуваат во Вашиот компјутер од страна на веб страните кои ги посетувате.

ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Вие како субјекти на лични податоци ги имате следните права:

 • Право да бидете информирани за обработката на личните податоци
 • Право на пристап до личните податоци
 • Право на исправка и бришење на личните податоци
 • Право на ограничување на обработката на личните податоци
 • Право на приговор за обработката на личните податоци
 • Право на преносливост на податоците

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци Марија Пешевска-Станишиќ на следниот e-mail: marija.stanisic@zegin.com.mk.

КОИ ПОДАТОЦИ СЕ ЗАДОЛЖНИТЕЛНИ, А КОИ ОПЦИОНАЛНИ?

Податоците кои се неопходни за реализација  на нарачките и платежните операции се задолжителни, во спротивно нема да може да се изврши нарачката.

АВТОМАТИЗИРАН ПРОЦЕС НА ОДЛУЧУВАЊЕ, ПРОФИЛИРАЊЕ

Ние може да употребуваме автоматизиран процес на донесување на одлуки, вклучувајќи и профилирање во процесот на обработка на вашите лични податоци. Ние ги анализираме вашите лични податоци врз основа на демографски податоци, податоци од пребарување, историја на купувањe. Врз основа на оваа анализа, ние можеме да ви дадеме одредена понуда за одредени производи. Доколку имате било какви прашања во врска со автоматското донесување на одлуки, можете слободно да не контактирате преку податоците за контакт на Офицерот за заштита на личните податоци наведени погоре.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Ние може да ги користиме Вашите податоци за идентификација, контакт, преференци и кориснички профил за да дознаеме кои продукти, услуги и маркетинг промоции би биле од Ваш интерес, единствено по дадена согласност од Ваша страна. Вие имате право во секое време да ја повлечете согласноста за маркетинг понуди. За начинот на повлекување на согласноста за маркетинг понуди, слободно контактирајте го нашиот Офицер за заштита на лични податоци.

ПРАВО НА ПРИГОВОР ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Вие имате право да поднесете приговор до Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП) против обработката на вашите лични податоци доколку сметате дека ви е повредено правото на заштита на личните податоци. Ова право можете да го остварите преку поднесување на Барање до АЗЛП, преку следниот контакт email: info@privacy.mk или со посета на нивната веб страна: https://dzlp.mk/prizlnlp.

ПРОМЕНА НА ПОЛИТИКАТА НА ПРИВАТНОСТ

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности.