МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за достава е достапна на територијата на целата држава и истата е бесплатна со нарачка над 1.500 денари.

Имате можност за избор на термин за достава.

 
Политика за рекламации

Враќање/ Рекламација на производи

Во случај на враќање на производите, купувачот е должен да укаже на оправдана рекламација на телефон  072 310 690 или писмено преку e-mail zeginonline@zegin.com.mk

Купувачот има право на рекламација во следниве случаи:

-испорака на производи кои не се нарачани

-испорака на производи на кои им е истечен рокот на употреба

-испорака на производи кои имаат грешки или оштетувања кои настанале при транспортот

Купувачот при прием на пратката треба да ја прегледа истата, да провери дали испорачаното одговара на нарачката и во присуство на нашиот доставувач да утврди дека производите се во добра состојба. Доколку пратката е неисправна, купувачот треба да се пожали во истиот момент.

ЗЕГИН не одговара и не заменува производи по приемот на пратката, доколку производот не е во оригиналното пакување или е употребуван.

Производот кој е неупотребуван, неотпакуван, може да се врати во рок од 15 дена од денот на нарачување, заедно со приложената фискална сметка и истиот да се замени со друг соодветен производ, со исклучок на производи кои се лесно расипливи.

ЗЕГИН има резервирано право да ја менува политиката за враќање на производи. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на веб страницата на ЗЕГИН.

Повлекување од договор на далечина или договор вон деловните простории на трговецот од страна на потрошувачот (Образец и упатство)

Информации за право на повлекување од договорот на далечина или од договорот вон деловните простории на трговецот

Tërheqje nga kontrata në distancë ose kontrata jashtë hapësirave afariste të tregtarit nga ana e konsumatorit

Informacion mbi të drejtën e tërheqjes nga kontrata në distancë ose nga kontrata jashtë hapësirave afariste të tregtarit

Општи услови за користење / Kushtet e përgjithshme të përdorimit